You need to upgrade your Flash Player

Gerechtsdeurwaarder Luc Santy.De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ministerieel ambtenaar. Hij is de persoon bij uitstek om niet betwiste factuurschulden te innen, naast alle andere taken en bevoegdheden die hem wettelijk zijn toebedeeld.
Een actor van justitie
De gerechtsdeurwaarder waakt erover dat vonnissen en arresten worden uitgevoerd. Hij kan materiële vaststellingen verrichten. Hij dient de belanghebbenden, zowel klant als debiteur, in te lichten nopens hun rechten en plichten, en kan desgevallend ook optreden als een bemiddelaar. Een minnelijke schikking is niet zelden verkieslijker, is veel minder omslachtig, en kan voor beide partijen tot een bevredigend resultaat leiden.
Met kennis van zaken
Kort op de bal spelen is belangrijk. Een aanmaningsbrief van een gerechtsdeurwaarder kan in een minnelijke fase reeds vruchten afwerpen. De gerechtsdeurwaarder bezit de vereiste autoriteit om in beknopte en krachtige bewoordingen de betrokkenen aan te manen. Hij handelt steeds met kennis van personen en zaken. Hij kent vaak de voorgeschiedenis en de solvabiliteit van de schuldenaars en kan de opportuniteit inschatten van het al dan niet opstarten van een gerechtelijke procedure, zodat onnodige kosten in principe kunnen vermeden worden.
Tarifering
Het wettelijk tarief is voorzien in een Koninklijk Besluit. Derhalve zijn er geen verrassingen, noch voor de eisende partij, noch voor de schuldenaars.